Zorguitdagingen Wave 5+

In februari is de uitbreiding van CrossCare van start gegaan onder de naam Wave 5+. Deze vijfde en nieuwe wave kent een andere gang van zaken dan de voorgaande waves. Deze keer vormen de zorguitdagingen van de zeven specifieke regio’s binnen de Grensregio Vlaanderen- Nederland.

Om de zorguitdagingen gezamenlijk aan te gaan, worden er per uitdagingen partnerschappen gesloten tussen zorginstelling(en) en bedrijven, die een geïntegreerd businessmodel uitwerken, dat zowel sociale als economische impact nastreeft. Hieronder staan de zorguitdagingen per regio benoemd.

De komende tijd wordt besteed aan het creëren van regionale partnerschappen om de zorguitdagingen aan te kunnen vliegen. Op deze pagina vindt u de timing en selectieprocedure van de processen voor zorgorganisaties en KMO/MKB. Op deze pagina vindt u de benodigde documenten om aan te melden. Heeft u interesse om deel te nemen aan zo’n partnerschap of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met CrossCare via bedrijven@crosscare.eu.

Zorguitdagingen België

LiCalab – Preventie en vroegdetectie slaapstoornissen, goede slaaphygiëne, optimalisatie natuurlijke slaap en ondersteuning bij afbouw slaapmedicatie

Slaapstoornissen vormen een belangrijk probleem in onze maatschappij waarvan de (economische) gevolgen onderschat worden. Er wordt ingezet op goede diagnose en behandeling in specialistische centra. Wat vandaag ontbreekt zijn evidence-based richtlijnen voor preventie van slaapstoornissen. Een goede slaaphygiëne en een gezonde levensstijl zijn hierbij zeker belangrijke elementen. In het huidige preventiebeleid komt een systematische bevraging over slaap nog niet voor. De diagnose van slaapstoornissen gebeurt nu meestal bij de huisarts of in een gespecialiseerd slaapcentrum. Toch zijn er ook ambulante systemen op de markt waarbij slaaponderzoek thuis kan gebeuren. Daarnaast kunnen burgers zelf hun slaappatroon monitoren en beter inzicht krijgen in de slaapkwaliteit. In de regio willen we inzetten op goede slaaphygiëne en vroegdetectie van slaapproblemen. We zoeken hiervoor “blended care” oplossingen waarbij advies van zorgverleners gecombineerd wordt met technologische hulpmiddelen (apps, platforms, devices,…) die de burger bewust maken van het belang van goede nachtrust en ondersteuning bieden in zelfmanagement. Een andere uitdaging is de slaapproblematiek bij ouderen in woonzorgcentra (chronisch gebruik slaapmedicatie, gedragsproblematiek, veel minder slaap nodig dus ook vroeg wakker, verhoogd risico op vallen). Ook hier willen we bekijken hoe technologie de afbouw van oneigenlijk gebruik van medicatie en de ondersteuning van een natuurlijk slaapproces kan ondersteunen.

Happy Aging – Bevorderen van gezondheidsvaardigheden bij (oudere) personen van niet-Belgische herkomst

Ouderen (van niet-Belgische origine) willen liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Buurtgerichte zorg wordt naar voren geschoven als oplossingsstrategie. Buurtgerichte zorg pleit ervoor om met alle actoren lokaal samen te werken, dicht bij de burgers. Het doel is dat mensen de nodige zorg en ondersteuning dicht bij huis vinden en dat deze toegankelijk en kwaliteitsvol is voor iedereen. Buurtgerichte zorg met focus op het verhogen van de gezondheidsvaardigheden bij personen van niet-Belgische origine:

 • Mensen van niet-Belgische origine tot bij het aanbod krijgen, de eerste stap laten zetten in de hulpverlening blijft moeilijk.
 • Het aanbod is niet goed gekend bij iedereen.
 • Er is vaak een taalbarrière. Taal, alsook cultuur stellen zorgactoren voor grote uitdagingen.
 • Match maken tussen vrijwilliger en hulpvrager.

De oplossing is bestemd voor alle (oudere) bewoners in Genk van niet-Belgische origine, specifieke casussen (uittesten van product/dienst) worden als eerste uitgewerkt in de wijken Waterschei-Noord en Nieuw Texas.

InnovAge – Zelfmanagement voor patiënten met COPD

De impact van COPD op de levenskwaliteit van patiënten kan erg hoog zijn. Daarom is het van groot belang om hen goed te begeleiden in het omgaan met de ziekte. In dit kader is het cruciaal een vertrouwens- en gespreksband op te bouwen tussen patiënt en zorgverlener en kennisoverdracht te realiseren. De patiënt moet willen/kunnen leren hoe symptomen van de aandoening vastgesteld en behandeld worden, en moet vertrouwen krijgen dat hij de longklachten onder controle kan houden. Naast gezondheidsverbetering en ondersteuning van medisch management, moeten ook tools aangereikt worden voor het managen van de gevolgen van de chronische ziekte op werk, gezin, sociaal leven. Om COPD-patiënten te empoweren in zelfmanagement wordt gezocht naar een platform en/of app dat kan worden ingezet als aanvulling op de bestaande zorgprocessen. De focus ligt niet op telegeneeskunde voor zwaar zieken, maar vooral op zelfmanagement ondersteuning voor de grote massa.

POM West-Vl. – Ondervoeding en malnutritie bij ouderen voorkomen door te informeren, te sensibiliseren en te monitoren

Om ondervoeding en malnutritie bij oudere zorgvragers tegen te gaan en hun levenskwaliteit te verhogen, moeten zowel de ouderen als de intermediaire gebruikers geholpen worden in de keuze voor gezonde voeding. Belangrijke stakeholders daarbij zijn de mantelzorgers en zorgverleners.

Een geïntegreerde oplossing, op basis van digitale technologie, moet toelaten om informatie te verstrekken, te sensibiliseren en ondervoeding te screenen en monitoren. Deze geïntegreerde aanpak focust op:

 • de digitale sensibilisering en coaching van zorgvragers, mantelzorgers en personeel, inclusief laagdrempelige en hanteerbare tips om zowel in residentiële settingen als thuis toe te passen.
 • de screening en monitoring van het voedingsbeleid, zowel bij individuele casussen (vb. is er een discrepantie tussen de aanbevolen voedingshoeveelheid en de effectieve inname) als op beleidsniveau (vb. kennis bij het personeel, algemene voedingstoestand,…)

Zorguitdagingen Nederland

Coöperatie Slimmer Leven – Anders organiseren van onder andere thuis- en verpleeghuiszorg zodat ouderen zo lang mogelijk prettig thuis kunnen blijven wonen

Het zorglandschap is sterk aan het veranderen. Mensen blijven langer thuis wonen en dus verandert de zorgverlening. Er ontstaat een sociaal domein met meer nadruk op preventie, zelfredzaamheid en samenwerking. Zorg en ondersteuning krijgen op het moment dat je het nodig hebt of wenselijk acht. Klinkt logisch, maar toch ben je meestal afhankelijk van de planning van een zorgorganisatie of hulpverlener. En van een vrijwilliger of mantelzorger mag je ook niet verwachten dat die meteen op de stoep staat als je ergens bij geholpen moet worden. Door inzet van technologie voor cliënten, mantelzorgers, zorgprofessionals en studenten in opleiding kan een oplossing worden geboden. De vraag is dus hoe je met een slimme combinaties van diensten en producten een innovatief zorgmodel ontwikkeld, waarin niet de planning van de zorgorganisatie maar de zorgvraag van de cliënt centraal staat.

EIZT – Innovaties voor mensen met dementie, jonger dan 65 jaar, in actieve levensfase

Veel oplossingen, toepassingen, diensten en ondersteuning zijn specifiek gericht op ouderen met dementie. Mensen met dementie jonger dan 65 hebben eigen specifieke kenmerken en uitdagingen. Bijvoorbeeld:

 • Ze wonen nog thuis
 • Werken nog
 • Hebben vaak nog meerdere mantelzorgers in hun woonomgeving
 • Hun mantelzorgers studeren of werken nog
 • Overbelasting van mantelzorgers dreigt
 • Ze zijn gewend aan moderne communicatiemiddelen en/of technologie
 • Ze hebben moeite te aanvaarden/accepteren term en diagnose dementie (stigma)

Zorgverleners komen pas relatief laat in beeld bij jonge (onder de 65 jaar) mensen met dementie.
Wellicht kunnen zorgverleners en ondersteunende technologie al eerder van waarde zijn, in de thuissituatie. De uitdaging is dus: hoe kunnen we hen (jonge mensen met dementie en hun omgeving) beter ondersteunen via (technische) innovaties?

Care Innovation Center – Valincidenten bij ouderen

Valincidenten bij ouderen vormen een groot probleem. Door de dubbele vergrijzing neemt het aantal kwetsbare ouderen en daarmee ook het aantal mensen met dementie toe. Naarmate mensen ouder worden, neemt het valrisico toe. Zodra sprake is van een valincident heeft dit een enorme impact op de oudere zelf. Hij/zij krijgt immers te maken met de gevolgen van het valincident zoals:

 • een ongewenste ziekenhuisopname;
 • een langdurig herstelproces;
 • een operatie wanneer een val heeft geleid tot een heupfractuur (wat zeer regelmatig het geval is);
 • verminderde mobiliteit;
 • definitieve invalidering;
 • mogelijk overlijden.

Daarbij moet ook de impact op medewerkers en mantelzorgers niet onderschat worden. Zij krijgen een schuldgevoel, omdat ze een valincident niet hebben kunnen voorkomen. Het zelfvertrouwen kan hierdoor beschadigd worden en in plaats van het bieden van vrijheid aan cliënten met dementie, ontstaat de neiging om bij deze groep vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten. Dat heeft weer een negatief effect op het welbevinden van de cliënt. De verwachting is dat meer kwantitatieve en kwalitatieve informatie over het beweegpatroon van deze doelgroep, één van de sleutels is om de zorg aan deze ouderen efficiënt te verbeteren.