Uitwerking projectvoorstel

Download hier de documenten om jouw projectvoorstel verder uit te werken:

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Nee, dit is niet mogelijk. Alleen bedrijven/initiatieven die een rechtspersoon hebben worden voor selectie voorgedragen. Bedrijven/initiatieven die 15 augustus a.s. geen rechtspersoon hebben, worden niet meegenomen. Dit geldt ook voor ‘rechtspersonen in oprichting’.

Dit is niet de bedoeling. Indien bedrijven/initiatiefnemers hiervoor kiezen is dit hun eigen verantwoordelijkheid.

U moet de zorgproeftuinen waarmee u tijdens de samenwerkingsdag hebt gesproken opnemen in uw full-proposal. U hoeft in dit stadium nog niet wat te ondertekenen met de proeftuinen. Dit zal later nadat u bent geselecteerd plaatsvinden.

Nee, deze periode is 3 maanden. Eind november eindigt de eerste declaratieronde. Direct daarna start de volgende ronde, elke keer met een cyclus van 3 maanden.

Ook bij onderaanneming van diensten of producten onder de 50.000 euro wordt van de PPL verwacht dat zij zich oriënteren op een redelijke prijs- / kwaliteits-verhoudingen.

Uitgangspunt is het budget zoals opgenomen in het aanmeldfiche. Verhoging van het budget ten opzichte van het oorspronkelijke budget is alleen mogelijk indien dit goed gemotiveerd is en noodzakelijk is voor de uitvoering van het project.

Opdrachten aan onderaannemers dienen in overeenstemming met het Programmareglement aan marktconformiteitseisen te voldoen. Daarom kunnen onderaannemers niet worden genoemd. Volstaan dient te worden met het beschrijven van de dienst.

Er zijn 2 mogelijke forfaitaire berekeningen. De eerste heeft betrekking op de overheadkosten die gefixeerd zijn op 15 %. Dat geldt voor alle partners. Verder is een forfaitaire toerekening van 20 % loonkosten mogelijk in plaats van opgave van werkelijke uren x standaard uurtarief. Die keus moet u aangeven.

Doelstelling van CrossCare is zorginnovaties een stap verder te brengen. Als het opstellen van het businessplan aantoonbaar onderdeel uitmaakt van het totale ingediende innovatieproject. Bijvoorbeeld als het proeftuinproject geldt als een validatie van de businesscase. U dient aan te tonen dat deze activiteiten binnen de doelstellingen van CrossCare en binnen deze TRL-niveaus (5 tot 8) plaats dienen te vinden.

U dient aan te tonen dat deze activiteiten binnen de doelstellingen van CrossCare en binnen de TRL-niveaus (5 tot 8) waar CrossCare zich op richt plaatsvinden.

Verwezen wordt naar het Programmareglement blz. 30. Bijvoorbeeld: indien als brutoloon 4.000 euro is opgenomen in een loonstrook is het uurtarief hiervan 1,2%. Dat is dus 48 euro per uur.

Verwezen wordt naar het Programmareglement blz. 30. Bijvoorbeeld: indien als brutoloon 4.000 euro is opgenomen in een loonstrook is het uurtarief hiervan 1,2%. Dat is dus 48 euro per uur. U dient de personeelskosten (bruto loon) te onderbouwen met arbeidscontract en loonstrook.

Welke kosten worden gezien als staatssteun?

In dit project zijn dit enkel de kosten die gemaakt worden door de proeftuinen. Naar aanleiding van de Samenwerkingsdag werken u en de twee voor u geselecteerde proeftuinen kostenramingen uit. Deze kostenramingen dient u te zien als staatssteun en dienen gezamenlijk met de eventueel door u of uw projectpartners reeds ontvangen staatssteun de toegestane drempel van 200.000 euro in drie jaar niet te overstijgen.

Welke kosten dienen wij op te nemen in de deminimisverklaring?

Hierin dient u enkel de deminimissteun op te nemen die u tot het moment van ondertekening van deze verklaring heeft ontvangen. De deminimissteun die u ontvangt van de proeftuinen van CrossCare (zie kostenramingen) vult u hier dus nog niet in. Deze kostenramingen voegt u als separate bijlage toe aan het full proposal.

De steun zoals opgenomen in de deminimisverklaring en de steun zoals opgenomen in de kostenramingen van de proeftuinen van CrossCare mogen bij elkaar opgeteld de grens van maximaal geoorloofde staatssteun niet overschrijden.

Kosten die aantoonbaar dienen te worden gemaakt ten behoeve van het innovatieproject zoals opgenomen in het full-proposal.

Kosten die aantoonbaar dienen te worden gemaakt ten behoeve van het innovatieproject zoals opgenomen in het full-proposal.

In het geval van een consortium wordt voor iedere PPL de totale kostenraming van de twee proeftuinen samen als deminimis steun gezien. Dus stel de kostenraming voor de proeftuinen in samen 30.000,- euro, dan wordt voor iedere PPL 30.000,- euro deminimissteun gerekend.

Nee, in de deminmisverklaring dient enkel de deminimissteun te worden opgenomen die de PPL tot het moment van ondertekening van deze verklaring heeft ontvangen. De deminimissteun die de PPL in het kader van CrossCare van de proeftuinen ontvangt hoort daar dus niet bij.

De kostenramingen die de indiener ontvangt van de proeftuinen moeten als separate bijlage bij het full proposal worden gevoegd.

De reeds verkregen minimissteun zoals opgenomen in de deminimisverklaring en de in het kader van CrossCare te ontvangen minimissteun zoals opgenomen in de kostenramingen mogen bij elkaar opgeteld de grens van geoorloofde staatssteun niet overschrijden.

De deadline is 16 augustus 2016 om 0:00. Het full proposal moet dus uiterlijk 15 augustus om 23.59 worden ingediend

De full proposal inclusief bijlagen dient als volgt door middel van email te worden aangeleverd aan bedrijven@crosscare.eu:

  • Full proposal: in word-versie + scan van alleen blz. met handtekeningen
  • Kostenplan CrossCare
  • KMO/MKB-test: excel-bestand
  • Kostenramingen proeftuinen: word-versie
  • De-minimisverklaring(en): scan van ondertekende versie(s)
  • Intentieverklaring implementatie resultaten (indien van toepassing): scan van ondertekende versie

Let op 1: De bestandsomvang kan erg groot zijn. In dat geval wordt aangeraden We-transfer te gebruiken. Wij zullen de ontvangst aan u bevestigen.

Let op 2: De originele ondertekende (en niet ondertekende exemplaren) van bovengenoemde bestanden dient u te bewaren in uw dossier.

In dat geval moet voor iedere partner (PPL) binnen het consortium een apart tabblad worden aangemaakt, waarin de aangegeven categorieën worden ingevuld.

  • ‘Omschrijving kosten’: Globale omschrijving van de dienst. Hier mag bij 4,  5 en 6  geen naam van een externe leverancier worden gegeven.
  • ‘Type’: Duidelijke specificering/kwantificering wat de taak/dienst/product inhoud. Bij onderdeel 1 en 4 vermelden van aantal uren/fte’s/MM en over welke tijdsduur. Doelstelling hiervan is dat de opbouw van het opgegeven budget per kostenpost duidelijk herleidbaar is. Ook moet de aansluiting op de full-proposal en de hierin opgenomen werkplannen en taken helder zijn.

De KMO/MKB-test is te vinden op:

http://www.grensregio.eu/mijn-project/downloads

Onder het kopje: ‘bedrijven’

In het geval dat de aanvrager niet in de Grensregio is gevestigd, moet de verklaring worden getekend. Hiervoor is geen format beschikbaar. De exacte vorm van de verklaring is dus aan het bedrijf zelf, maar deze moet worden ondertekend door de aanvrager en als bijlage aan het full-proposal worden toegevoegd. De essentie van de verklaring moet in ieder geval bevatten dat de resultaten van het innovatieproject ten goede zullen komen aan de Grensregio en op welke wijze de aanvrager dit beoogt te bereiken.

De geografische afbakening van de Grensregio kunt u vinden op www.grensregio.eu.

Indien sprake is van meerdere aanvragers (consortium) en een van de PPL’s is niet in de grensregio gevestigd, dient deze verklaring door alle PPL’s in het consortium te worden ondertekend.

Zie hiervoor hetgeen is opgenomen in het Programmareglement. Btw op de projectuitgaven is subsidiabel indien de gedeclareerde btw effectief en definitief door de projectpartner gedragen wordt.