Geselecteerde innovaties Wave 2

TOMAS Care

Meer dan de helft van de stomadragers wordt geconfronteerd met lekkages, matige tot ernstige huidproblemen en de daarmee gepaard gaande overlast en pijn. Het mag duidelijk zijn dat dit voor stomadragers een ernstige beperking oplevert. Een groot aantal van hen kan hierdoor niet goed functioneren, sommigen trekken zich zelfs terug uit het sociale leven, en de kwaliteit van leven ernstig wordt aangetast. TOMAS BV heeft een prototype stoma-hulpmiddel ontwikkeld. Het innovatieve karakter van dit nieuwe concept is dat de stomadrager met behulp van dit nieuwe product gegarandeerd lekvrij is en zelfs geen huidplak meer hoeft te gebruiken. Daarmee wordt het risico op een sociaal isolement van de stomadrager (als gevolg van angst voor stoma lekkages) en medische complicaties (als gevolg van huidirritaties en mogelijk infecties) voorkomen. Doel van dit CrossCare project is dan ook de verdere doorontwikkeling van dit prototype naar een marktrijp product, waarbij de concrete doorontwikkeling in samenspraak met gebruikers en markt tot stand wordt gebracht. Hierbij wordt ook samenwerking gezocht met Viecuri Venlo, chirurg-oncoloog Dr. Paul Nijhuis. Middels een proeftuin onderzoek binnen CrossCare willen we aantonen dat meer dan 80% van de gebruikers van dit nieuwe stomaproduct daadwerkelijk lekvrij is en vrij is van huidproblemen en de daarmee gepaard gaande wonden en pijn. Hierin wordt samengewerkt met een tweetal proeftuinen: InnovAge in Vlaanderen en EIZT in Limburg. Met dit onderzoek wordt de basis gelegd voor een nieuw marktrijp zorgproduct dat de kwaliteit van leven voor stoma-dragende patiënten verbeterd en het aantal complicaties bij deze patiëntengroep verlaagd.

Deelnemende proeftuinen: EIZT, InnovAge

IncoSense Smart

Incontinentiezorg is één van de minst efficiënte vormen van zorg, er wordt veelal te vroeg verschoond en cliënten dragen vaak niet het juiste materiaal. Het gevolg hiervan is dat zowel cliënten als verzorgers meer belast worden dan noodzakelijk. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat verzorgers niet kunnen ‘zien’ of incontinentiemateriaal verzadigd is of niet.

De innovatie IncoSense Smart bestaat uit een sensor (een ‘wearable’ die op basis van ‘internet-of-things’ technologie de verzadiging van incomateriaal meet), een notificatie systeem en een management dashboard. Voorliggende projectvoorstel beoogt een aantal ontwikkelingsstappen te zetten om IncoSense Smart gereed te maken voor marktintroductie. Kern van dit voorstel is de uitvoering van twee Live tests: in samenwerking met de proeftuinen EIZT (NL) en Happy Aging (BE) gaat IncoSense Smart vanaf 2017 een Live test uivoeren in zowel een Nederlandse- als Belgische instelling. In de Live testen wordt onderzocht wat de implementatie van IncoSense Smart kan betekenen voor het welbevinden van de cliënt, de kwaliteit van zorg en de kosten van incomateriaal specifiek en incontinentiezorg in het algemeen.

De input van cliënten, hun naasten en medewerkers gedurende het traject vormt de leidraad voor de verdere ontwikkeling van IncoSense Smart, principes van user-centered design worden toegepast. Bijzondere aandacht is er voor een zorgvuldige implementatie, IncoSense Smart vraagt een vraaggestuurde organisatie van het zorgproces (terwijl de huidige praktijk veelal aanbodgericht is). Een implementatieprotocol wordt dan ook uitgewerkt op basis van de resultaten.Wat is nu de businesscase voor de zorginstelling? Waar ligt de besparing, wanneer is de investering in IncoSense Smart de moeite waard? De propositie luidt dat een meer vraaggestuurde wijze van zorgverlening leidt tot adequater gebruik van incomateriaal, en daarmee tot kostenbesparing. Aan de hand van de Live tests wordt onderzocht in hoeverre de propositie stand houdt in de praktijk.
Tenslotte is er aandacht voor het relatieve jonge communicatieprotocol LoRa (Long Range, Low Power) en met name de werking binnen een zorginstelling.

Genoemde vraagstukken worden onderzocht middels co-creatie sessie’s en Live tests in Nederland én Vlaanderen, de verschillende contexten in ogenschouw nemende.

Deelnemende proeftuinen:  EIZT, Happy Aging

ZAPP

Met de zelfscore app brengen GGzE en BPI gezamenlijk een nieuwe instrument naar de markt voor toepassing binnen de reguliere GGZ, forensische GGZ, detentie werkveld en verslavingszorg. Het instrument stelt cliënten in staat om hun eigen beschermende- en risicofactoren in kaart te brengen, het resultaat te visualiseren in een eenvoudig plaatje dat meteen overzicht op de eigen situatie biedt en per risicogebied het behandel- en psychoeducatie aanbod inzichtelijk te maken. Dit instrument is oorspronkelijk met financiële ondersteuning van het fonds Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) en in samenwerking met Forensisch Psychiatrisch Centrum de Pompestichting ontwikkeld voor de forensische psychiatrie om cliënten de beschikking te geven over hun eigen taxatie instrument dat hen in staat stelt samen met hun behandelend team mede richting te geven aan hun behandel- en resocialisatieplan. De zelfscore app vormt een basistool voor de cliënt om in samenspraak met de hulpverlener(s) of belangrijke ander gericht aan de slag te gaan, doelen te stellen en meters te maken vanuit een positieve basis.
Dit instrument is ontwikkeld in co-creatie met een groep cliënten en eerste kwalitatieve resultaten hebben laten zien dat het instrument bijdraagt aan het vergroten van zelfinzicht, behandelmotivatie en eigen regie. Naast de app voor cliënten wordt door BPI momenteel ook een behandelaren versie ontwikkeld die communiceert met het Elektronische Patiëntendossier (EPD). Dit is tijdbesparend ten opzichte van de huidige manier van werken en bovenal gericht op het faciliteren van de dialoog met cliënten over overeenkomsten en verschillen in scores. Hiermee leggen we de basis voor effectievere behandeling.

Waar de app voor het forensische werkveld vooral steunt op het risicotaxatie instrument zal dit in de reguliere zorg vooral gericht zijn op levensgebieden of de cirkel van welbevinden, zodat het op termijn ook geschikt wordt voor zelfhulp.
Binnen de kaders van dit CrossCare project zullen wij dit instrument geschikt maken voor bredere toepassing binnen de reguliere GGZ, detentie en verslavingszorg in Nederland en België. Daarnaast zullen wij de implementatie van de zelfscore app binnen de forensische psychiatrie in Nederland en België versnellen door een implementatiedienst te ontwikkelen met ondersteunende backoffice die het gemakkelijker moet maken voor instellingen om het instrument onderdeel te maken van hun zorgproces. Voor beide doelen werken wij samen met de proeftuinen uit het CrossCare project: Lifelabs in Nederland en LiCaLab in België. Deze proeftuinen ondersteunen bij het vinden van instellingen in de reguliere GGZ, verslavingszorg, detentie werkveld en forensische zorg waarmee co-creatie sessies met cliënten en behandelaren worden georganiseerd die inzicht moeten geven in de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen voor dit instrument. Vervolgens zullen wij de zelfscore app verder “op maat” ontwikkelen voor iedere doelgroep en middels in eerste instantie een alfa test en in een latere fase een gesloten beta test binnen dezelfde instellingen en met ondersteuning vanuit de proeftuinen verder optimaliseren en valideren. De methodiek van samenwerken is agile waarbij we steeds dezelfde fases zullen doorlopen samen met de proeftuinen richting optimalisatie. De bestaande app zal de basis vormen voor de nieuwere versies. Gedurende het hele project zal de ontwikkeling een belangrijke rol spelen maar ook de daadwerkelijke implementatie van de app op de werkvloer.
De uiteindelijke doelstelling van het project is dat de zelfscore app ingezet wordt als centrale tool in het herstel cq. de behandeling van cliënten binnen de forensische en de reguliere zorg om cliënten meer regie over hun eigen hersteltraject te geven. Dit zet mensen in hun kracht, bevordert de positieve samenwerking tussen alle betrokken partijen. Mensen laten zien zelf de regie te pakken en doorbreken daarmee het beeld dat zij niet in staat zijn om zelf de regie te nemen over bepaalde zaken. Door een beroep te doen op gezonde eigenschappen van cliënten laat je de dominantie van ziekte gebalanceerd op de achtergrond verdwijnen. Dit doorbreekt tegelijk de negatieve beeldvorming, stigma en zelfstigma en laat mens en omgeving ervaren dat mensen veel meer zijn dan een psychiatrische aandoening. Het resultaat bestaat uit met de verschillende doelgroepen gevalideerde afgeleide versies van de zelfscore app die wij in een vervolgfase samen met technische partner BPI naar de markt zullen brengen. Het daarvoor meest geschikte business model en marktbenadering plan voor zowel de Nederlandse als de Belgische markt wordt eveneens binnen de kaders van dit project verder onderzocht en gevalideerd aan de hand van co-creatie sessies met stakeholders binnen de beide proeftuinen.

Deelnemende proeftuinen: Slimmer Leven 2020, LiCalab 

ZIN-Check

Het project ZIN-check heeft enerzijds als doel: verwanten en zorgprofessionals beter in staat stellen om de inname van medicatie door kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking beter te reguleren. En anderzijds is het doel om een welzijns melding platform op te zetten, zoals goedemorgen/goedenavond service, waarmee de gemoedsrust van het netwerk van een deelnemer wordt verhoogd. De kracht van het project zit in de mogelijkheden van het ZIN-check platform waarmee apparatuur (zoals personenalarmering) kan worden aangestuurd om gesproken reminders te versturen en de eindgebruiker om bevestiging te vragen.

Verkeerd medicijn gebruik kost jaarlijks tussen de 17.000 en 20.000 levens alleen al in Nederland. Daarnaast worden jaarlijks circa 41.000 mensen met spoed opgenomen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik. Onderzoek wijst uit dat medicatietrouw afneemt als het aantal innamemomenten stijgt:

  • 4 innamemomenten/dag            51% medicatietrouw
  • 3 innamemomenten/dag            65% medicatietrouw
  • 2 innamemomenten/dag            69% medicatietrouw
  • 1 innamemoment/dag               72% medicatietrouw

Het institute for Healthcare Informatics, IMS, doet onderzoek naar verkeerd medicijn gebruik in 186 landen. Dit gerenommeerde instituut, onder andere gevestigd in Zaventem en Capelle a/d IJssel, stelt dat er wereldwijd 269 miljard dollar kan worden bespaard door het verbeteren van de medicatietrouw en de innamestiptheid. Nieuwe ontwikkelingen en e-health applicaties zoals ZIN-check, dragen wezenlijk bij aan een kostenbesparing en meer gemoedsrust van het netwerk van een patiënt. De (juiste) inzet van automatische medicijn dispensers, waarvoor geen internet kennis nodig is van de patiënt, vergt vaak een complexe organisatie/voorbereiding met betrokkenheid van veel disciplines uit het zorgproces. De kosten die hieraan verbonden zijn – en dus ook de drempel om ermee te starten – zijn erg hoog. Daarom is het gebruik ervan ook nog relatief laag. Daar willen we met ZIN-check verandering in aanbrengen (momenteel ontwikkeld tot TRL niveau 5). Dat doen we door gebruik te maken van bestaande apparatuur waarmee gebruikers al bekend  zijn en die zij ook al bij zich dragen: de mobiele personenalarmering.

Daarnaast leggen we de verantwoordelijkheid voor het bewaken van de medicatie inname neer in het netwerk van de gebruiker, die daarmee zelfstandig aan de slag kan. ZIN-check draagt bij aan meer draagvlak voor de eigen regie van het zorgproces en het faciliteert alle betrokken om veel makkelijker te ondersteunen bij medicatie reminders en het controleren van medicatie inname. Zo worden dure zorgmedewerkers ‘ontzorgd’ en ontstaan meer zelfstandige en bewuste cliënten. ZIN-check faciliteert deze oplossing via een gebruikersvriendelijk platform dat apparaat onafhankelijk is gepositioneerd.

Er worden twee proeftuinen ingericht om de uitvoering van het project te ondersteunen:

  • LicaLab, België/Vlaanderen, doelgroep: Kwetsbare ouderen die reeds personenalarmering gebruiken, in samenwerking met het Wit-Gele Kruis Antwerpen.
  • CIC West Brabant, Nederland/West Brabant, doelgroep: Mensen met een verstandelijke beperking, in samenwerking met Amarant en SDW.

Voor de uitvoering van het project werkt aanvrager Zinnovators BV samen met de proeftuinen Care Innovation Centre West Brabant in Roosendaal en LicaLab in Turnhout/De Kempen. Beide proeftuinen coördineren co-creatie sessies met patiënten en zorgverleners. Binnen het project worden de meest optimale gebruikers- interface en functies onderzocht. Daarnaast ondersteunen beide proeftuinen een livetest. Het doel is om het product te optimaliseren zodat de optimale, beoogde zelfregie ontstaat en het te laten aansluiten bij de beleving van de verwanten en zorgprofessionals.

Deelnemende proeftuinen: LicaLab, CIC West-Brabant

Pee-Post

Wanneer iemand een SOA (seksueel overdraagbare aandoening) denkt te hebben opgelopen, zijn er vaak stigma’s en barrières waardoor de persoon in kwestie niet naar de (huis)arts, de SOA kliniek of GGD durft te stappen om zich te laten testen. Indien een SOA zoals Chlamydia onbehandeld blijft, is er niet enkel gevaar voor overdracht tijdens seksueel contact maar loopt men ook het risico op onder meer onvruchtbaarheid. Vaak wordt er online gezocht naar anonieme testen om SOAs op te sporen. Het online aanbod van SOA zelftesten neemt dan ook toe, helaas zijn deze testen dikwijls onbetrouwbaar en is er vaak te weinig terugkoppeling op vlak van behandeling in geval van een positief testresultaat.

Om in te spelen op deze online trend, zetten laboratoria en SOA klinieken in Vlaanderen en Nederland steeds vaker een online platform op. Hierbij wordt een zelfafname kit naar de patiënt thuis gestuurd. Na staalafname wordt deze geretourneerd naar het (gecertificeerde) labo en geanalyseerd op een goed gevalideerde SOA test. Deze labo’s bieden tevens een goede terugkoppeling naar behandeling aan.

Eerste fractie urine (eerste 20 ml van de plas) wordt steeds vaker aangewend voor de detectie van SOAs, met name voor detectie van (1) Chlamydia trachomatis, (2) Neisseria gonorrea, (3) Mycoplasma genitalium en (4) Trichomonas. Helaas kan met een gewoon urinepotje geen gestandaardiseerd eerste fractie staal worden afgenomen en laten ze daarbovenop geen goede briefpost verzending toe, tenzij als postpakket. Novosanis’ Colli-Pee is uniek als device voor gestandaardiseerde en gegarandeerde zelfafname van eerste fractie urine. Het is een gepatenteerde technologie die ondertussen het CE-IVD-keurmerk draagt en ook geregistreerd is bij de FDA (US). Echter is het device momenteel onvoldoende geoptimaliseerd voor postverzending en daarom wil Novosanis een nieuwe variant ontwikkelen. Hierop kan het PEE-POST project een oplossing bieden.

Experimentele ontwikkelingen omvatten onderzoek naar de design architectuur en correcte materialen voor een geoptimaliseerd posttransport volgens Europese normen. R&D is noodzakelijk om een gebruiksvriendelijk device te verwezenlijken dat optimale briefpost verzending van (1) device naar klant, (2) urinestaal naar laboratorium en (3) link met online SOA platform van labo toelaat. Vanuit human centered design werd duidelijk gekozen voor co-creatie met de eindgebruiker evenals input van postbedrijven en mogelijke afnemers.

In het PEE-POST project zal worden samengewerkt met proeftuinen Happy Aging uit Vlaanderen en EIZT uit Nederland. Zij zullen instaan voor de co-creatie sessie met een kleine groep mannelijke en vrouwelijke eindgebruikers uit Vlaanderen en Nederland, gevolgd door gebruikerstesten met prototypes in een grotere populatie. Ook zullen zij co-creatie sessies organiseren omtrent businessmodel, met voornamelijk de focus op terugbetaling en (zorg)verzekering.

Door het Pee-Post project zal de commercialisatie in de Vlaamse en Nederlandse markt geoptimaliseerd worden, voornamelijk door de co-creatie sessie omtrent businessmodel met o.a. zorgverzekeraars en verzekeringsmaatschappijen. Maar ook door verkregen informatie over terugbetalingsmogelijkheden voor zelfafnamesystemen, online platformen en de identificatie van laboratoria voor het uitrollen van online platformen in beide landen. Daarnaast zal er optimaal worden ingespeeld op de gebruikersnoden van Vlaamse en Nederlandse eindgebruikers. Deze worden namelijk in kaart gebracht tijdens co-creatie sessies en live testen. Ze leggen de nadruk op gebruiksvriendelijkheid, stigma’s en barrières omtrent SOA testen, informatienoden van het online platform en koopbereidheid.

Op vlak van economische meerwaarde verwacht Novosanis dat extra tewerkstelling zal worden gecreëerd, aangezien deze innovatie zal leiden tot een belangrijke uitbreiding binnen de beoogde markt; met name die van online aanbieden van SOA zelfafnamesystemen. Bovendien is deze markt makkelijk uitbreidbaar naar andere markten, zoals detectie van HPV en kanker biomerkers. Voor het opschalen van de productie en het uitrollen van het product niet enkel binnen de grensregio Vlaanderen-Nederland maar ook daarbuiten zullen de nodige investeringen worden gedaan.

Maatschappelijke toegevoegde waarde wordt gezien op twee vlakken (1) verbeterde gezondheidszorg en snellere detectie; spoedigere detectie maakt eerdere behandeling mogelijk, die vaak efficiënter en succesvoller is. Er zullen minder ernstige complicaties optreden. Daarnaast zal eerdere detectie de kans op transmissie verkleinen en zo de behandelingskosten verminderen. (2) Patiënt empowerment & doorbreken van stigma’s en barrières rond SOA testen; het bereiken van een grotere populatie omwille van anonimiteit en discretie door het aanbieden van Colli-Pee als onderdeel van een online SOA platform.

Drainpatch

Bedal is een Limburgse medische firma die nieuwe medische hulpmiddelen ontwikkelt om het patiënten comfort te verhogen en de kost van de zorg te verlagen.

Percutane drainage katheters worden in het lichaam geplaatst voor het verwijderen van vocht uit een wonde, orgaan of lichaamsholte. Nadat de katheter ingebracht is, wordt hij inwendig en uitwendig gefixeerd. De inwendige fixatie gebeurt via een ballon of ‘pigtail’. De inwendige fixatie volstaat echter niet, daarom wordt er bijkomend uitwendig gefixeerd. De methodes die vandaag voor uitwendige fixatie gebruikt worden zijn vaak moeilijk handelbaar, weinig comfortabel en laten het nemen van een douche niet of moeilijk toe.

Hiertoe ontwikkelde Bedal de DrainPatch, een eenvoudig aan te brengen drainagepatch die fixatie en waterdichte bescherming integreert. De Drainpatch bestaat uit een fixatiepleister en een apart transparant verband dat het geheel waterdicht afschermt, zonder dat de drainage katheter losgeschakeld dient te worden. Het nieuwe product is niet enkel zeer eenvoudig in gebruik, het levert tevens een zeer sterke fixatie, het is comfortabel voor de patiënt, het is geschikt voor alle courante types en diameters van drainagekatheters en laat toe aan de patiënt om zich zelfstandig te douchen. Dit product maakt het gemakkelijker voor de arts om de katheter te fixeren, het is tijdbesparend voor de verpleegkundigen en levert meer comfort en autonomie voor de patiënt.

Het consortium bestaat uit Happy Aging, het CIC Westbrabant en de firma Bedal. De focus binnen het project ligt op het verzamelen van gebruikersfeedback en inzichten van de verschillende betrokken stakeholders zowel in België als in Nederland, en zowel in ziekenhuizen als in de thuiszorg. Dit zal resulteren in een finaal Drainpatch product dat uitermate afgestemd is op de noden van de verschillende types van gebruikers. Dit product zal zorgen voor een verhoogde autonomie van de patiënt en voor een efficiëntere tijdsbesteding van de verpleegkundige. Bovendien is er een wereldwijde verdeling mogelijk van dit product, hetgeen een grote economische meerwaarde kan betekenen voor de grensregio.

LiZe

Middels deze projectaanvraag willen de aanvragende partijen CE-Mate en GGzE een samenwerking opstarten en verduurzamen rond het gezamenlijk naar de geestelijke gezondheidsmarkt brengen van een lithium zelf testmethode met blended care zorgmodule voor cliënten met een bipolaire stoornis. CE-Mate heeft reeds een gevalideerde lithium zelf test ontwikkeld op basis van een unieke en gepatenteerde Lab-on-a-Chip technologie die gebruik maakt van capillaire elektroforese. De applicatie is in een eerdere fase reeds technisch en klinisch gevalideerd. Nieuw in deze aanvraag zijn de ontwikkeling van een telecommunicatie platform waarmee data van de lithium zelftest middels een bluetooth en IP verbinding gedeeld wordt met het systeem van het klinisch laboratorium en/of de psychiatrische instelling en de ontwikkeling van een blended care module waarin de gemeten data wordt gebruikt om de cliënten meer inzicht te geven in eigen patronen van pieken en dalen in stemmings- en energieniveau. Met de proeftuinen binnen dit Crosscare project wordt onderzocht hoe de lithium zelf test het beste binnen de psychiatrische behandelsetting in Nederland en België geïmplementeerd kan worden. In beide proeftuinen worden gebruikersgroepen van zowel cliënten als behandelaren gevormd waarmee co-creatie sessies plaatsvinden gericht op zowel de ontwikkeling als de implementatie van de lithium zelf test met blended care module.
Het belangrijke voordeel voor cliënten van dit systeem is dat zij veel minder belast worden met laboratorium onderzoeken en er tegelijkertijd veel minder risico is op gevaarlijke bijwerkingen zoals lithium vergiftiging. Het belangrijk voordeel voor behandelaren is dat zij een veel directer en completer krijgen van de situatie van de cliënt op basis waarvan zij hun medicatie voorschriften kunnen baseren. Daarbij kan de combinatie van de lithium zelf test en blended care module leiden tot betere medicatietrouw en daardoor effectievere behandeling van bipolaire stoornissen.

Deelnemende proeftuinen: Slimmer Leven 2020, InnovAge, LiCalab

Inflatables for Healthcare (Perslucht)

Ergotrics is aktief in de ontwikkeling, productie en verdeling van innovatieve inflatables voor de zorgsector. Het gebruik van perslucht als energievorm om patiënten te verplaatsen betekent een grote vooruitgang in de ergonomie van het medisch team. Het gebruik van disposables is een grote vooruitgang met betrekking tot hygiëne. Een goede positionering leidt tot minder stuwing in het lichaam van de patiënt waardoor zowel de beademing als de operatie beter kan plaatsvinden.
In de gezondheidszorg kent men dit concept nog niet. Er zullen goede, kwalitatieve bewijzen moeten zijn van de eindgebruikers om een draagvlak voor deze techniek en disposables te creëren.

De huidige productontwikkeling kadert in de optimalisatie van de “proning procedure“ bij het begin van een ingreep/operatie. Het Engelse woord ‘Proning’ in de zorg betekent patiënten van ruglig, via zijlig naar buiklig brengen. Dit gebeurt o.a. bij chirurgische ingrepen aan de rug, bepaalde orthopedische ingrepen en bij complexe beademde patiënten in de intensieve zorgen afdeling. Onder narcose (sedatie en intubatie) is de patiënt een dood gewicht en wordt hij vanuit ruglig naar zijlijg of op de buik gekanteld en gelift. Dit is een tijdrovende en voor de verplegende staf een ergonomisch zeer onverantwoorde handeling. Patiënten worden steeds zwaarder en ouder wat het proces alleen maar moeilijker maakt.
Ergotrics wil naast de ‘proning procedure’ eveneens de “prone position“ verbeteren. Dit zijn patiënten die vanuit buiklig moeten getild worden naar de optimale buikligpositie Bij patiënten die voor meer dan enkele uren in deze ongewone positie moeten liggen, heeft men kunnen vaststellen dat deze patiënten vaak postoperatief neveneffecten ondervinden van de ingreep, inclusief doorligwonden en drukneuropathie. De juiste positie is dus zeer belangrijk bij elk van de hierboven vermelde ingrepen.
Tijdens de operatie is het voor de chirurg belangrijk dat de patiënt goed gepositioneerd is. Een verhoogde lokale druk op de buik verhoogt de intra abdominale druk (Intra Abdominal Pressure, IAP) . Dit leidt tot verhoogde veneuze druk en kan aanleiding zijn tot bloedingen bij de operatie.

Verdere testing van de prototypes is noodzakelijk. Het huidige budget laat enkel testen toe in één bepaalde maat, namelijk “medium male“. Gezien deze disposables “gender-specific“, BMI- en lengteafhankelijk zijn zal het nodig zijn om ook de andere prototypes te testen in een klinische omgeving. Er zal verder ontwikkeling en testing gedaan worden naar de uitwerking van een modulair, volautomatisch productieproces. Verder wil Ergotrics in 2017 uitwerking geven aan een toepassing voor de thuiszorg. De CrossCare-subsidie zal Ergotrics helpen deze cruciale ontwikkelingen van de verschillende producten mogelijk maken.

Deelnemende proeftuinen: InnovAgeSlimmer Leven 2020